Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van Emble B.V. (hierna Emble B.V.) en haar opdrachtgever. Het accepteren van een offerte houdt in dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden wordt aanvaard door de opdrachtgever.

2. Levering

De door partijen afgesproken levertermijn is geen fatale termijn. Bij overschrijding van de levertermijn dient de opdrachtgever Emble B.V. schriftelijk op de hoogte te stellen. Emble B.V. dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. Annuleren of beëindigen opdracht / contract

In het geval dat de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient de opdrachtgever 50% van de totale opdracht te betalen aan Emble B.V. Dit om gemaakte kosten en gemiste inkomsten van het niet kunnen aannemen van andere opdrachten af te dekken. Emble B.V. kan bij annulering of beëindigen op verzoek van de opdrachtgever de broncode, database en bestanden van de webapplicatie aanleveren. Eventuele kosten die hierbij gemaakt worden zijn voor rekening van de opdrachtgever. Het opzeggen van doorlopende contracten zoals Service Level Agreements, hostingcontracten, etc. dient, schriftelijk, drie maanden voor de contractdatum plaats te vinden.

4. Offertes en aanbiedingen

De door Emble B.V. gemaakte offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en 3 maanden geldig, tenzij anders overeengekomen. Alle prijzen zijn vermeld in euro’s exclusief btw. De uiteindelijke factuur kan afwijken van de offerte of aanbieding in die gevallen waarin er sprake is van aanvullende wensen en/of bijzondere omstandigheden waardoor er extra werk verricht is. De opdrachtgever wordt hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld.

5. Betalingstermijnen

Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de verschuldigde bedragen te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum. De opdrachtgever gaat akkoord met elektronische (e-mail) facturatie door Emble B.V. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten zoals de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

6. Urenverantwoording

Emble B.V. registreert alle werkzaamheden die worden uitgevoerd binnen sprints, strippenkaarten, ondersteuningsovereenkomsten en service level agreements. We gebruiken hiervoor een tijdregistratiesysteem waarbij de werkzaamheden naar het dichtstbijzijnde kwartier worden afgerond en genoteerd. De opdrachtgever kan, wanneer gewenst, de urenregistratie rondom het project aanvragen ter inzage.

7. Kosten doorlopende contracten

Facturering van Service Level Agreements, hostingcontracten, domeinregistratie gebeurt per jaar vooraf.

8. Supportwerkzaamheden

Bij afname van een Service Level Agreement kan de afnemer via het door Emble B.V. aangeboden supportticketsysteem incidenten melden. Onder incidenten vallen websitegerelateerde problemen die ervoor zorgen dat functionaliteiten deels of geheel niet werken. Het uitvoeren van werkzaamheden zoals het aanpassen van de instellingen van het CMS, het design of de code vallen hier niet onder en kunnen worden uitgevoerd binnen een andere overeenkomst.

9. Consequenties van wanbetaling

Emble B.V. behoudt zich het recht voor om in geval van het niet (geheel) nakomen van de betalingsverplichting door de opdrachtgever diensten en of werkzaamheden op te schorten totdat aan de betalingsverplichting is voldaan door de opdrachtgever.

10. Eigen promotie

Emble B.V. heeft de vrijheid om het ontwerp voor eigen publiciteit of promotie te gebruiken. Zodra de opdrachtgever hiertegen schriftelijk bezwaar maakt, zal Emble B.V. deze publiciteit of promotie naar wens van de opdrachtgever aanpassen of beëindigen.

11. Beperking aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Emble B.V. voor schade op grond van een overeenkomst met de opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van de overeengekomen opdracht.

12. Garantie geleverde materialen

De opdrachtgever vrijwaart Emble B.V. voor aanspraken ten aanzien van auteursrechten of portretrechten betreffende materialen die als voorbeeld gebruikt worden bij de presentatie en oplevering van de website.

13. Overmacht

Bij overmacht heeft Emble B.V. het recht om de termijn van levering met de duur van de overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat zij in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, volgens art. 78 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Indien Emble B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

14. Garantie geleverd werk

Emble B.V. staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geproduceerde designs, code of templates gedurende een periode van 12 maanden na (op)levering. De garantie bestaat daarin, dat Emble B.V. de gebreken aan het geleverde werk gedurende de eerste 12 maanden na (op)levering zo spoedig mogelijk en geheel voor haar eigen rekening herstelt, dan wel zo nodig voor vervanging van het geleverde zorg draagt, dan wel het geleverde vervangt door een gelijkwaardig product met ten minste dezelfde functionaliteit. Gebreken die ontstaan zijn binnen opensource-code, modules, plug-ins, templates, fonts of techniek die niet door Emble B.V. is ontwikkeld of ontworpen vallen niet onder de garantie en verantwoordelijkheid van Emble B.V.

15. Intellectueel eigendom

Emble B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle ontwikkelde, ontworpen, of ter beschikking gestelde websites, webdesigns, custom code of applicaties berusten uitsluitend bij Emble B.V. en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Emble B.V. noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd of nagemaakt. De door Emble B.V. gecreëerde werken mogen altijd door haar opdrachtgevers gebruikt worden wanneer hiervoor een schriftelijke opdracht is gegeven en wanneer dit in lijn is met de opdracht. Het kopiëren, verspreiden of delen van gecreëerd werk van Emble B.V. mag uitsluitend wanneer dit binnen de gestelde opdracht is omschreven of wanneer hier schriftelijke toestemming voor is gegeven door Emble B.V.

Heb je hier een vraag over? Neem dan contact met ons op en we helpen je graag verder.